Organizační pokyny pro členy TO před novou sezonou

Vážení tenisoví přátelé – členové TO TJ Břevnov,

ačkoliv tomu počasí v posledních dnech úplně nenasvědčuje, blíží se všemi jistě očekávané otevření našeho tenisového areálu. Částka členských příspěvků nedoznala pro rok 2019 žádných změn, s výjimkou navýšení částky za pronájem skříňky na částku 200 Kč.  Při platbách za skříňky Vás pro porovnání s evidencí též žádáme, abyste do Zpráv pro příjemce v rámci platebního příkazu uvedli číslo (čísla) skříněk, za které platíte nájemné.

Oznámení o závazném termínu oficiálního otevření tenisového areálu bude rozesláno hromadným e-mailem a umístěno na webu TJ Břevnov, z. s. v dostatečném předstihu před otevřením sezóny. Informace tohoto typu bude včas vyvěšena i na vchodové brance do tenisového areálu. Budeme se snažit o zprovoznění kurtů v co nejbližším rozumném termínu (samozřejmě s ohledem na počasí), práce na kurtech začnou v prvním dubnovém týdnu, přesné datum otevření se včas dozvíte. (v případě ideálního průběhu by to mohlo být již v sobotu 6. 4. 2019).

Veškeré materiály rozesílané členům TO formou hromadných e-mailových zpráv, stejně jako další důležité dokumenty a informace, naleznete i nadále na webu TJ Břevnov, z. s. (www.tenisbrevnov.cz).

Výbor TO – stejně jako v minulých letech – nepočítá s výběrem členských příspěvků v hotovosti. Veškeré tyto platby je možné uhradit jen bezhotovostně (viz pokyny na 2. straně), tj. jakoukoliv formou jednorázového příkazu k úhradě, poštovní poukázkou typu „A“, popř. přímým vkladem na bankovní účet TJ Břevnov na některé z poboček Fio banky, a. s.

Pokud by měl někdo technický, popř. jakýkoliv jiný problém s úhradou členských příspěvků, nechť neprodleně kontaktuje hospodáře TO (Petr Jedlička, jedla11@centrum.cz, mobil: 724 321 653 (pokud nejde o urgentní záležitosti prosím volat po 17h)).

Na všechny členy TO apelujeme, aby v případě jakékoliv změny v osobních či kontaktních údajích ihned informovali o této skutečnosti hospodáře TO, který spravuje evidenci členské základny. Tato výzva platí po celý rok, tedy i mimo sezónu! Velice důležitá je zejména aktuálnost e-mailových a poštovních doručovacích adres, ale i telefonních čísel, na kterých lze dotyčné členy TO kontaktovat např. v případě, když se z jejich e-mailové adresy vrátí zpráva jako nedoručitelná (neplatná adresa, přeplněná schránka, různá omezení propustnosti příloh apod.). Rovněž žádáme všechny stávající členy TO, kteří se hodlají svého řádného či udržovacího členství v TO zříci, aby tuto skutečnost oznámili hospodáři TO co nejdříve, a to především s ohledem na urychlení procesu přijímání nových členů TO. 

Výše členských příspěvků nezaznamenala oproti minulému roku žádnou změnu (s výjimkou nájemného za skříňky v šatnách a vstupního poplatku pro nové členy) :  
– dospělí + mládež ve věku od 15 do 18 let           = 2 400 Kč
– mládež do 14 let neorganizovaná v tenisové školičce  (ročníky 2005 a mladší)                          = 1 000 Kč
– mládež do 14 let organizovaná v tenisové školičce (ročníky 2005 a mladší ) za podmínky zaplacení kurzovného na letní sezonu        = 100 Kč*
– senioři nad 65 let (ročníky 1953 a starší)         = 1 600 Kč
– senioři nad 65 let – po 5 a více letech členství   = 1 000 Kč
– udržovací členství (tzv. nehrající členové)        = 50% sleva z poplatku za řádné členství v příslušné věkové kategorii (např. dospělí 1 200 Kč, mládež do 14 let 500 Kč atp.)
– jednorázový vstupní poplatek nových členů z řad dospělých = 5 000 Kč
– jednorázový vstupní poplatek nových členů z řad mládeže   = 100 Kč
– roční pronájem skříňky v šatnách (pouze členové TO)      = 200 Kč 

* členské příspěvky za mládež organizovanou ve školičce prosím plaťte samostatným bankovním příkazem s kurzovným za tréninky na letní sezonu !!!

Pokyny k úhradě členských příspěvků za rok 2019

Prosíme Vás, abyste věnovali dostatečnou pozornost níže uvedeným platebním údajům a instrukcím. Jejich respektováním dopomůžete k hladkému průběhu identifikace a evidence jednotlivých došlých plateb, resp. zamezíte různým nejasnostem, pochybám, nedorozuměním a zbytečným průtahům.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, přímo hospodáře TO: Petr Jedlička, mobil: 724 321 653 (pokud nejde o urgentní záležitosti prosím volat po 17h), e-mail: jedla11@centrum.cz.

PLATEBNÍ ÚDAJE:

Číslo bankovního účtu TJ Břevnov (Fio banka, a. s., V Celnici 1028/10, Praha 1): 2100065257/2010

Variabilní symbol: úplné rodné číslo plátce (bez lomítka) nepostradatelný identifikační údaj!

Poznámka: na poštovních poukázkách typu „A“ a předtištěných platebních příkazech je nutné devítimístná RČ vyplňovat zprava, tj. tak, aby první políčko zleva vždy zůstalo prázdné!

Specifický symbol: 00000000XY, kde
X = celkový počet osob, za které plátce hradí členské příspěvky (včetně osoby plátce)
Y = celkový počet osob, za které plátce hradí poplatek za pronájem šatnové skříňky (včetně osoby plátce)

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno plátce velice důležitý identifikační údaj!

Poznámka: při hromadné platbě v rámci jedné rodiny se do zprávy pro příjemce kromě příjmení a jména plátce uvedou i jména všech dalších osob, kterých se platba rovněž týká (např. NOVÁKALEŠ, KVĚTA, ČENĚK apod.).

POZOR! V případě, že plátce, jehož RČ je zadáno do variabilního symbolu, bude hradit členský příspěvek i za osoby s odlišným příjmením (myšleno od plátce), musí o tom nejpozději v den uskutečnění takové transakce informovat hospodáře TO (nejlépe e-mailem) a sdělit mu přesnou skladbu platby, tj. jmenovitě za koho, co a jakou částku zaplatil! Jinak reálně hrozí, že připsaná platba bude neidentifikovatelná, což může mít za následek její nezaúčtování a z toho plynoucí zbytečná nedorozumění!

V sezóně 2019 budou moci členové TO využívat tenisové dvorce ke hře až po uhrazení členských příspěvků v odpovídající výši, tj. až po připsání příslušné částky na výše uvedený bankovní účet TJ Břevnov, z. s.! Jmenný seznam všech členů TO s údaji o zaplacených členských příspěvcích na rok 2019 bude ode dne otevření tenisového areálu uložen u správce a následně bude průběžně aktualizován.

Členové TO, kteří nebudou mít prokazatelně zaplacené členské příspěvky za rok 2019, nemají právo na hru a tudíž ani na rezervaci hodin!

Žádáme proto všechny stávající členy TO, kteří mají v plánu si jít zahrát bezprostředně po zahájení sezóny 2019, aby členské příspěvky uhradili (převedli) ve vlastním zájmu nejpozději do 5. 4. 2019!

Na všechny stávající členy TO, kteří členské příspěvky neuhradí nejpozději do 30. 4. 2019 (rozhodující je datum připsání příslušné částky na účet), bude pohlíženo tak, že o členství v TO (včetně udržovacího typu členství) nemají nadále zájem. Dále s nimi bude nakládáno dle Statutu TO odstavec II. Body 8 – 10 viz. https://tenisbrevnov.cz/wp-content/uploads/2018/03/Statut_TO.pdf. Současně s tím za ně budou přijati noví zájemci o členství v TO.

V Praze 27. 3. 2019                                                                                         

Za Výbor TO TJ Břevnov

Petr Jedlička v. r. – hospodář TO