Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Správce

TJ Břevnov,z.s.
Tomanova 2480/5, 169 00 Praha 6
IČO: 00536318
Kontakt pro uplatnění vašich práv a dotazů: info@tenisbrevnov.cz
(dále uváděný jako TJB)
Vaše osobní údaje potřebujeme zejména z důvodu vašeho členství v TJB. Osobní údaje dále zpracováváme proto, abychom Vás mohli kontaktovat a v souvislosti s povinnostmi vést evidenci členské základny sportovního spolku vůči České Unii sportu a příslušným orgánům státní správy a samosprávy, příkladem mohou být žádosti a vykazování grantů a dotací. Osobní údaje o Vás zpracováváme při Vašem členství v TJB, některé z osobních údajů zpracováváme ze zákonných důvodů i po ukončení členství.

Nejčastěji zpracováváme následující osobní údaje:

Jméno, příjmení
Emailovou adresu
Telefonní číslo
Kontaktní adresu
Rodné číslo
Datum narození

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu převážně určenou právními předpisy, a
jakmile neexistuje účel pro další zpracování, osobní údaje dále nezpracováváme.

Vaše práva dle GDPR

– Práva na přístup k osobním údajům
– Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů
– Právo vznést námitku pro zpracování
– Právo na přenositelnost údajů
– Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
rozhodnutí
– Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo podat stížnost u
dozorového úřadu

Dozorovým úřadem v ČR je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 727/27
170 00 Praha 7
Oznámení nabývá účinnosti 25.května 2018