Statut

Statut tenisového oddílu TJ Břevnov

I. Základní ustanovení

 1. Tenisový oddíl TJ Břevnov (dále jen TO) je organizační jednotkou(sportovním oddílem) TJ Břevnov, z. s. (dále jen TJ).
 2.  TO sdružuje ty členy TJ, kteří se věnují tenisu a jsou evidováni jako členové TO.
 3. Základním posláním TO je vytváření optimálních podmínek pro sportovní a společenské vyžití svých členů. TO za tím účelem vedle individuálního rekreačního tenisu též organizuje a zajišťuje:
  a) vlastní oddílové i veřejné turnaje,
  b) účast závodních družstev TO v oficiálních soutěžích ČTS,
  c) péči o zvyšování výkonnosti závodních hráčů,
  d) další sportovní a společenské akce.

4. TO využívá tenisový areál v Tomanově ul. 2480/5, 169 00 Praha 6 – Břevnov.
5. TO spravuje majetek, který mu byl svěřen do správy rozhodnutím Valné hromady TJ. TO odpovídá TJ za řádnou péči o tento majetek (tím není dotčeno ustanovení čl I. odst. 6 tohoto Statutu).
6. TO nemá právní subjektivitu a není pobočným spolkem.

II. Členství, práva a povinnosti člena TO a člena TO ve statutu na zkoušku

1. Členem TO se může stát každý zájemce o hraní tenisu, pokud souhlasí se Stanovami TJ a Statutem TO. Příjímání nových členů TO musí respektovat kapacitní možnosti tenisového areálu.

2. Uchazeč o členství je přijímán na první dva roky ve statutu „Členství na zkoušku“. Práva a povinnosti člena v tomto statutu jsou téměř shodná až na určité výjimky uvedené explicitně v tomto článku. Po
skončení tohoto období je výborem TO rozhodnuto o přijetí/nepřijetí uchazeče za člena. Své rozhodnutí musí Výbor TO předložit nejbližší Členské schůzi TO k projednání. Členská schůze může rozhodnutí výboru buď vzít na vědomí, nebo toto rozhodnutí zrušit a navrhnout plnohodnotné členství pro tohoto uchazeče.

3. Uchazeči o členství ve statutu „členství na zkoušku“ jsou za členy TO přijímáni Výborem TO na základě písemné přihlášky. Přijetím do TO ve statutu „Členství na zkoušku“ a zaplacením vstupního poplatku a 2 členského příspěvku se uchazeč stává členem TO i TJ ve statutu „Členství na zkoušku“.

4. Člen nebo člen ve statutu „Členství na zkoušku“ má právo zúčastňovat se tělovýchovného, sportovního a společenského života TO.

5. Zletilí členové, kteří nejsou v prodlení s úhradou členského příspěvku, mají právo účastnit se a hlasovat na Členské schůzi TO. Člen ve statutu „Členství na zkoušku“ má pouze právo se Členské schůze TO zúčastnit, nemá však hlasovací právo. S účinností od 3. roku svého členství (započítává se i období členství ve statutu na zkoušku) jsou oprávněni kandidovat na členství v orgánech TO.

6. Člen TO včetně člena ve statutu „Členství na zkoušku“ je povinen řídit se Stanovami TJ, Statutem TO, rozhodnutími orgánů TJ, rozhodnutími a pokyny orgánů TO a platit řádně členské příspěvky.

7. Člen TO, který předpokládá, že se v nadcházející sezóně nebude moci na dvorcích TO Břevnov aktivně zúčastňovat sportovního dění (zdravotní či rodinné důvody, pobyt v zahraničí apod.), může využít tzv. udržovacího členství. Musí však mít na paměti, že touto formou členství jsou dotčena některá jeho členská práva a povinnosti (viz Provozní a hrací řád TO) a že i tento typ členství podléhá povinnosti uhradit členský příspěvek ve stanovené výši a lhůtě. Toto právo nemá člen ve statutu „Členství na zkoušku“, který hradí členský příspěvek i v případě, že nebude přítomný aktivně na dvorcích TO. Statut člena na zkoušku nelze přerušit , běh lhůty běží bez přerušení, i když je člen na zkoušku nepřítomný.

8. Člen TO včetně člena ve statutu „Členství na zkoušku“ je povinen poskytnout výboru TO nezbytné kontaktní údaje pro komunikaci
s ním (e-mail, poštovní adresu, telefonní číslo), jakož i nahlásit veškeré případné změny takových kontaktních údajů.
9. Členství v TO zaniká:
a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností,
c) vyloučením pro závažné či opakované porušení Stanov TJ, Statutu TO, Provozního a hracího řádu TO, nerespektování rozhodnutí, pokynů a výzev orgánů TJ a TO,
d) úmrtím člena.
10.Členství TO ve statutu „Členství na zkoušku“ zaniká:
a) Rozhodnutím výborem TO o nepřijetí za řádného člena TO,
b) vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností,
c) vystoupením člena ve statutu „Členství na zkoušku“,
d) vyloučením pro závažné či opakované porušení Stanov TJ,  Statutu TO, Provozního a hracího řádu TO, nerespektování
rozhodnutí, pokynů a výzev orgánů TJ a TO,
e) úmrtím člena ve státu „Členství na zkoušku“.
3
11.Zánikem členství v TO zaniká i členství v TJ. K zániku členství v TJ nedojde, přestupuje-li člen TO do jiného sportovního oddílu TJ. Zánikem členství nevzniká členu nárok na vrácení uhrazeného členského příspěvku.
12.Zánikem členství ve statutu „Členství na zkoušku“ dle článku II. bod 10a) je výbor TO povinen vrátit tomuto členovi jím zaplacený vstupní poplatek dle článku II. bod 3) pokud nemá dlužné závazky vůči TO TJ Břevnov.
13.O vyškrtnutí či vyloučení člena rozhoduje Výbor TO. Rozhodnutí výboru TO o vyškrtnutí či vyloučení člena musí Výbor TO předložit nejbližší Členské schůzi TO k projednání. Členská schůze může rozhodnutí výboru buď vzít na vědomí, nebo toto rozhodnutí zrušit a obnovit ke dni svého rozhodnutí dotčenému členovi TO jeho členství.

III. Orgány TO

A. Členská schůze TO
1. Členská schůze TO je nejvyšším orgánem TO.
2. Členskou schůzi TO tvoří členové TO.
3. Členská schůze TO je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň 15 členů TO, a přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných členů TO v době rozhodování.
4. Členové oprávnění k účasti a hlasování na členské schůzi jsou své právo oprávněni vykonávat výlučně osobně, zastoupení se nepřipouští.
5. Hlasování na Členské schůzi TO je veřejné, s výjimkou voleb členů Výboru TO a Kontrolní komise TO, u kterých jsou volby tajné.
6. Členská schůze TO rozhoduje o zásadních otázkách činnosti TO, zejména:
a) rozhoduje o změně Statutu TO,
b) volí a odvolává Výbor TO,
c) volí a odvolává Kontrolní komisi TO,
d) rozhoduje o následných ročních odměnách členů výboru TO a revizní komise TO; kritériem pro přiznání odměny je především výsledné hospodaření TO a aktivita jednotlivých členů Výboru a Kontrolní komise v příslušném období,
e) rozhoduje o zrušení TO,
f) projednává rozpočet TO a rozhoduje o účelovém použití finančních fondů TO,
g) projednává výroční zprávu o činnosti TO a jejího Výboru, zprávu Kontrolní komise a plán činnosti TO na následující období.
7. Členská schůze TO se musí konat alespoň 1krát ročně, a to v 1. pololetí kalendářního roku.
8. Členskou schůzi svolává Výbor TO, a to písemně, nebo e-mailem, na adresy jednotlivých členů TO. Členskou schůzi TO může obdobným způsobem svolat i Kontrolní komise TO, pokud:
a) Výbor TO nesvolal každoroční Členskou schůzi,
b) Kontrolní komise TO došla k závěru, že Členská schůze TO musí projednat závažný nález této Komise.
9. Členskou schůzi zahajuje předseda, případně místopředseda, nebo pověřený člen Výboru TO. V případě svolání Členské schůze TO
Kontrolní komisí TO zahajuje Členskou schůzi předseda, popřípadě jiný člen této Komise. Členská schůze k návrhu Výboru  TO přijímá Jednací řád Členské schůze TO, podle kterého se jednání Členské schůze dále řídí. Jednacím řádem Členské schůze TO se řídí i úprava aktivního a pasivního volebního práva do orgánů TJ, není – liStatutem TO nebo Stanovami TJ určeno jinak. K návrhu Jednacího řádu Členské schůze TO se nekoná diskuse.
10. Na písemný návrh alespoň 1/3 členů TO je Výbor TO (případně Kontrolní komise TO) povinen svolat ve lhůtě 60 dnů mimořádnou Členskou schůzi TO, a to s programem jednání respektujícím uvedený písemný návrh.

11. Z jednání Členské schůze TO se pořizuje zápis, obsahující stručný záznam z jednání Členské schůze TO a přesný zápis rozhodnutí
přijatých na Členské schůzi TO. Zápis podepisují osoby uvedené v Jednacím řádu Členské schůze. Kopii zápisu zašle Výbor TO ve lhůtě 30 dnů od data konání Členské schůze TO jednotlivým členům Výkonného výboru TJ. Zápisy z jednání Členských schůzí TO jsou součástí archiválií TO i TJ a archivuje je pověřený člen Výboru TO.

B. Výbor TO
1. Výbor TO má 5 členů, volených na 3 roky Členskou schůzí TO z řad členů TO. Kandidáty na členy Výboru navrhují členové TO.
2. Výbor TO zabezpečuje plnění úkolů TO, realizuje rozhodnutí Členské schůze, vykonává operativní správu majetku TO a odpovídá za vedení veškeré dokumentace TO.
3. Výbor TO předkládá Členské schůzi výroční zprávu o své činnosti, hospodaření a stavu majetku TO, který má TO ve správě, návrh
rozpočtu a plánu činnosti na následující období.
4. Jednání Výboru TO se musejí konat alespoň 4krát ročně. Výbor TO je usnášení schopen, jsou-li na jeho jednání písemně, nebo e-mailem, pozváni všichni jeho členové a přítomni jsou alespoň 3 z nich. Výbor TO přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. K vyloučení člena TO z TO je zapotřebí hlasování všech členů Výboru TO.
5. Uvolní-li se v období mezi Členskými schůzemi TO místo ve Výboru TO, Výbor TO může na uvolněné místo kooptovat náhradního člena Výboru TO. Tímto způsobem je možné jmenovat nejvýše dva náhradní členy Výboru TO. Výbor TO bezprostředně po kooptaci svého nového člena oznámí tuto skutečnost Výkonnému výboru TJ a Kontrolní komisi TO. Funkční období náhradního člena Výboru TO vyprší s posledním dnem funkčního období Výboru TO, do něhož byl kooptován.
6. Výbor TO volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu Výboru TO. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho
nepřítomnosti. Předsedou Výboru TO nesmí být předseda Výkonného výboru TJ.
7. Předseda svolává, zabezpečuje a řídí jednání Výboru TO. Na jednání Výboru TO musejí být jeho členové pozváni nejméně 10 dní před datem navrhovaného jednání. Při náhlém a neodkladném problému nemusí být respektována uvedená 10denní lhůta.
8. O termínu a programu jednání Výboru TO musí být informován předseda Kontrolní komise TO. Předseda Kontrolní komise TO, nebojím pověřený člen Kontrolní komise, se má právo zúčastnit jednání výboru TO.
9. Výbor TO může jmenovat hospodáře (tajemníka) TO a vymezit jeho práva a povinnosti, včetně výše jeho odměn. Je-li o to požádán, zúčastňuje se hospodář bez hlasovacího práva jednání Výboru TO a Kontrolní komise TO.
10. Z jednání Výboru TO se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a další člen Výboru (zapisovatel). Zápis zašle předseda Výboru TO nebo pověřený člen Výboru TO bez zbytečného prodlení předsedovi Kontrolní komise TO a všem členům Výkonného výboru TJ. Zápisy jsou součástí archiválií TO i TJ a archivuje je pověřený člen Výboru TO.
11. Odstupující Výbor TO je povinen řádně předat nově zvolenému Výboru TO veškerou dokumentaci (zápisy ze schůzí, evidenční seznamy apod.) spojenou s plněním činnosti Výboru TO a podílet se po nezbytně dlouhou dobu na další potřebné součinnosti při předávání jednotlivých agend.

C. Kontrolní komise TO
1. Kontrolní komise TO má 3 členy, volené na 4 roky Členskou schůzí z řadčlenů TO. Kandidáty na členy navrhují členové TO.
2. Kontrolní komise TO kontroluje hospodaření Výboru TO, dohlíží na správu majetku TO a na nakládání s finančními prostředky TO. Kontrolní komise TO též sleduje plnění rozhodnutí přijatých Členskou schůzí TO.
3. Jednání Kontrolní komise TO se musejí konat alespoň 2krát ročně. Kontrolní komise TO je usnášení schopná, jsou-li na její jednání písemně, nebo e-mailem, pozváni všichni její členové a přítomni jsou alespoň 2 z nich.
4. Kontrolní komise TO volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu této Komise. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
5. Předseda svolává a zabezpečuje jednání Kontrolní komise TO. Na jednání Kontrolní komise TO musejí být její členové písemně pozváni, a to nejméně 10 dní před datem navrhovaného jednání.
6. Uvolní-li se v období mezi Členskými schůzemi v Kontrolní komisi TO, Kontrolní komise může kooptovat nanejvýše 2 náhradní členy této komise. Kontrolní komise TO bezprostředně po kooptaci náhradního člena oznámí tuto skutečnost Výkonnému výboru TJ a Výboru TO. Funkční období náhradního člena Kontrolní komise TO vyprší s koncem funkčního období Kontrolní komise TO, do níž byl kooptován.
7. Na žádost Kontrolní komise TO je Výbor TO povinen předložit Komisi požadované dokumenty související s jeho činností. Předseda, nebo jiný člen Výboru TO, popř. hospodář TO, jsou povinni se na předchozí výzvu dostavit na jednání Kontrolní komise TO, podat požadovaná vysvětlení a předložit vyžádané podklady.
8. Kontrolní komise TO předkládá Členské schůzi TO své stanovisko ke zprávě Výboru TO o jeho činnosti, hospodaření a stavu majetku TO, návrhu rozpočtu a plánu činnosti TO na následující období, eventuálně k dalším záležitostem.
9. Z jednání Kontrolní komise TO se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a další člen této Komise (zapisovatel). Zápis zašle předseda komise TO bez zbytečného prodlení předsedovi Výboru TO a všem členům Výkonného výboru TJ. Zápisy jsou součástí archiválií TO i TJ a archivuje je pověřený člen Kontrolní komise TO.
10. Odstupující Kontrolní komise TO je povinna řádně předat nově zvolené Kontrolní komisi TO veškerou dokumentaci (zápisy ze schůzí atd.) spojenou s výkonem činnosti Kontrolní komise TO.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento statut je pro TO závazný okamžikem jeho přijetí Členskou schůzí TO.
2. Toto znění Statutu TO bylo přijato Členskou schůzí TO dne 26. 5. 2015.

Ing. Martin Votava v. r. JUDr. Robert Falbr v. r.
předseda Výboru TO TJ Břevnov místopředseda Výboru TO TJ Břevnov

• Statut tenisového oddílu TJ Břevnov (ve formátu PDF) ke stažení: ZDE