Stanovy

Stanovy TJ Břevnov, z.s.

I. Základní ustanovení

1. Názvem spolku je TJ Břevnov, z. s.
2. TJ Břevnov, z. s., je spolkem, jehož účelem je provozování, podpora a rozvoj sportovní a kulturní činnosti svých členů a jiných osob v rámci jeho sportovních oddílů.
3. Sídlem TJ Břevnov, z. s. (dále jen TJ) je Praha.
4. TJ spravuje svůj majetek, provozuje tělovýchovné zařízení, pečuje o jeho údržbu a všestranné využití.
5. TJ může provozovat vedlejší hospodářskou činnost, jako zdroj příjmů k zajištění cíle svého poslání.
6. TJ rozvíjí styky s jinými sportovními a společenskými organizacemi.
7. TJ se vnitřně člení na jednotlivé sportovní oddíly.

II. Členství, práva a povinnosti člena TJ

1. Členem TJ se může stát každý který byl v předcházejících dvou po sobě jdoucích letech členem TJ ve statutu „Členství na zkoušku“ a byl schválen přechod do plnohodnotného členství výborem příslušného sportovního oddílu. Musí také souhlasit se stanovami TJ a Statutem příslušného sportovního oddílu.
2. Člen ve statutu „Členství na zkoušku“ je příslušným výborem sportovního oddílu informován minimálně s předstihem dvou měsíců před zahájením sezóny o schválení jeho plnohodnotného členství.
3. Člen má právo zúčastňovat se tělovýchovného, sportovního a společenského života TJ v oddíle, jehož je členem.
4. Zletilí členové, kteří nejsou v prodlení s úhradou členského příspěvku, mají právo účastnit se a hlasovat na Valné hromadě a s účinností od 3.roku svého členství v TJ (započítává se i doba členství na zkoušku) a jsou oprávněni kandidovat na členství ve Výkonném výboru a v Revizní komisi TJ a na členství v orgánech sportovních oddílů.
5. Člen TJ je povinen řídit se Stanovami TJ, rozhodnutími orgánů TJ, Statuty jednotlivých sportovních oddílů, rozhodnutími a pokyny orgánů těchto oddílů a platit členské příspěvky.
6. Členství v TJ zaniká:
a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností,
c) vyloučením pro závažné či opakované porušení Stanov TJ, Statutu nebo jiného řádu příslušného sportovního oddílu, nerespektování rozhodnutí, pokynů a výzev orgánů TJ či orgánů sportovního oddílu,
d) zánikem příslušného sportovního oddílu,
e) úmrtím člena.
7. O vyškrtnutí či vyloučení člena TJ rozhodují orgány příslušného sportovního oddílu. Podrobnosti tohoto zániku členství upravují Statuty jednotlivých sportovních oddílů.

III. Členství na zkoušku, práva a povinnosti

1. Členem ve statutu „Členství na zkoušku“ se může stát každý zájemce o sportovní aktivity provozované v TJ, pokud souhlasí se Stanovami TJ a Statutem příslušného sportovního oddílu.
2. Uchazeči o členství ve statutu „Členství na zkoušku“ v TJ jsou za členy TJ přijímáni Výborem Příslušného sportovního oddílu na základě písemné přihlášky a následného schválení dle Statutu jedn. sport. oddilu. Podrobnosti přijímání členů upravují Statuty jednotlivých sportovních oddílů.
3. Člen ve statutu „Členství na zkoušku“ má právo zúčastňovat se tělovýchovného, sportovního a společenského života TJ v oddíle, jehož je členem.
4. Zletilí členové ve statutu „Členství na zkoušku“, kteří nejsou v prodlení s úhradou členského příspěvku, mají právo účastnit se Valné hromady TJ bez hlasovacího práva.
5. Člen TJ ve statutu „Členství na zkoušku“ je povinen řídit se Stanovami TJ, rozhodnutími orgánů TJ, Statuty jednotlivých sportovních oddílů, rozhodnutími a pokyny orgánů těchto oddílů a platit členské příspěvky.
6. Členství v TJ ve statutu „Členství na zkoušku“ zaniká:
a. vystoupením člena ve statutu „Členství na zkoušku“,
b. vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností,
c. vyloučením pro závažné či opakované porušení Stanov TJ, Statutu nebo jiného řádu příslušného sportovního oddílu, nerespektování rozhodnutí, pokynů a výzev orgánů TJ či orgánů sportovního oddílu,
d. zánikem příslušného sportovního oddílu,
e. úmrtím člena ve statutu „Členství na zkoušku“.
7. O vyškrtnutí či vyloučení člena TJ ve statutu „Členství na zkoušku“ rozhodují orgány příslušného sportovního oddílu. Podrobnosti tohoto zániku členství upravují Statuty jednotlivých sportovních oddílů.

IV. Orgány TJ

A. Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ.
2. Valnou hromadu TJ tvoří členové sportovních oddílů, kteří se zúčastní jednání Valné hromady TJ.
3. Valná hromada TJ je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň 15 členů TJ, a přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných v době rozhodování. Rozhodnutí o zcizení, pořízení a zatížení nemovitého majetku a o naložení s majetkem TJ po jejím zániku vyžadují souhlas alespoň 2/3 všech přítomných. Pokud má TJ pouze jeden sportovní oddíl, vykonává Valná hromada TJ funkci Členské schůze tohoto sportovního oddílu.
4. Členové oprávnění k účasti a hlasování na Valné hromadě TJ jsou své právo oprávněni vykonávat výlučně osobně, zastoupení se nepřipouští.
5. Hlasování na Valné hromadě TJ je veřejné, s výjimkou volby členů Výkonného výboru TJ a Revizní komise TJ, u kterých jsou volby tajné.
6. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách činnosti TJ, zejména:
a) rozhoduje o změně Stanov TJ,
b) volí Výkonný výbor TJ,
c) volí Revizní komisi TJ,
d) rozhoduje o následných ročních odměnách členů Výkonného výboru TJ a Revizní komise TJ; kritériem pro přiznání odměny
je především výsledné hospodaření TJ a aktivita jednotlivých členů Výkonného výboru TJ a Revizní komise TJ v příslušném
období,
e) rozhoduje o založení či zrušení sportovního oddílu,
f) rozhoduje o zcizení, pořízení a zatížení nemovitého majetku,
g) rozhoduje o svěření části majetku TJ do správy jednotlivých sportovních oddílů dle druhu jejich sportovní činnosti,
h) projednává rozpočet TJ a rozhoduje o účelovém použití finančních fondů TJ,
i) projednává výroční zprávu o činnosti TJ, Výkonného výboru TJ a plán činnosti na následující období,
j) rozhoduje o zániku TJ či o jejím sloučení s jiným subjektem.
7. Valná hromada TJ se musí konat alespoň 1krát ročně, a to v 1. pololetí kalendářního roku.
8. Valnou hromadu TJ písemně svolává Výkonný výbor TJ, a to písemně, nebo e-mailem, na adresu předsedy nebo místopředsedy Výboru daného sportovního oddílu. Pozvánka musí být doručena adresátům nejméně 30 dnů před datem konání Valné hromady TJ a musí obsahovat návrh programu jednání Valné hromady TJ. Sportovní oddíly jsou povinny informovat své členy o konání a programu Valné hromady TJ.Valnou hromadu TJ může prostřednictvím sportovních oddílů svolat iRevizní komise TJ, pokud:
a) Výkonný výbor TJ nesvolal každoroční Valnou hromadu TJ,
b) Revizní komise TJ došla k závěru, že Valná hromada TJ musí projednat závažný nález této Komise.
9. Valnou hromadu zahajuje předseda, případně místopředseda, nebopověřený člen Výkonného výboru TJ. V případě svolání Valné hromady TJ Revizní komisí TJ zahajuje Valnou hromadu TJ předseda, popřípadě jím pověřený člen této Komise. Valná hromada TJ k návrhu Výkonného výboru TJ následně přijímá Jednací řád Valné hromady TJ, podle kterého se jednání Valné hromady TJ dále řídí. Jednacím řádem Valné hromady TJ se řídí i úprava aktivního a pasivního volebního práva do orgánů TJ, není – li Stanovami TJ určeno jinak. K návrhu Jednacího řádu Valné hromady TJ se nekoná diskuse.
10. Na písemný návrh alespoň 1/4 členů TJ je Výkonný výbor TJ (případně Revizní komise TJ) povinen svolat ve lhůtě 60 dnů mimořádnou Valnou hromadu TJ, a to s programem jednání respektujícím uvedený písemný návrh.
11. Z jednání Valné hromady TJ se pořizuje zápis obsahující stručný záznam z jednání Valné hromady TJ a přesný zápis rozhodnutí přijatých na Valné hromadě TJ. Zápis podepisují osoby uvedené v Jednacím řádu Valné hromady TJ. Kopii zápisu zašle Výkonný výbor TJ ve lhůtě 30 dnů od data konání Valné hromady TJ jednotlivým sportovním oddílům, aby je měly k dispozici pro své členy. Zápisy z jednání Valných hromad TJ jsou součástí archiválií TJ a archivuje je pověřený člen Výkonného Výboru TJ.
B. Výkonný výbor
1. Výkonný výbor TJ má 5 členů, volených Valnou hromadou TJ z řad členů TJ, a to na funkční období, které počíná dnem volby tohoto výboru a končí dnem konání řádné Valné hromady TJ ve 3. následujícím roce.
Kandidáty na členy Výkonného výboru TJ navrhují Výbory sportovních oddílů, a to v souladu se Statuty těchto sportovních oddílů.
2. Výkonný výbor TJ zabezpečuje plnění úkolů TJ, realizuje rozhodnutí Valné hromady TJ, vykonává operativní správu majetku TJ a odpovídá za vedení veškeré dokumentace TJ. Pokud má TJ pouze jeden sportovní oddíl, vykonává funkci Výboru tohoto sportovního oddílu
Výkonný výbor TJ.
3. Výkonný výbor TJ je statutárním orgánem TJ. Jednat jménem TJ je oprávněn předseda Výkonného výboru TJ a dále každý člen Výkonného výboru, pokud je k tomu jednání Výkonným výborem TJ písemně pověřen. Jménem TJ se podepisují vždy 2 členové Výkonného výboru, z nichž alespoň 1 musí být předseda, nebo místopředseda, a to tak, že k otisku razítka TJ připojí své podpisy.
4. O výši členských příspěvků, včetně udržovacích, a o splatnosti a způsobu jejich úhrady rozhoduje Výkonný výbor TJ na základě návrhu výborů jednotlivých sportovních oddílů, nebo návrhu vlastního. Schválení úpravy členských příspěvků pro daný kalendářní rok musí být Výkonným výborem odsouhlaseno nejpozději do konce února daného roku. Výkonný výbor přitom vychází z celkového stavu hospodaření TJ a přihlíží též k finanční náročnosti činností jednotlivých sportovních oddílů a potřebě jejich materiálního zabezpečení.
5. Výkonný výbor TJ předkládá Valné hromadě TJ výroční zprávu o své činnosti, hospodaření a stavu majetku TJ a plán činnosti a návrh rozpočtu na následující období.
6. Jednání Výkonného výboru TJ se musejí konat alespoň 4krát ročně. Výkonný výbor je usnášení schopen, jsou-li na jeho jednání písemně, nebo e-mailem, pozváni všichni jeho členové a přítomni jsou alespoň 3 z nich. Výkonný výbor TJ přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů.
7. Uvolní-li se v období mezi Valnými hromadami TJ místo ve Výkonném výboru TJ, Výkonný Výbor TJ může na uvolněné místo kooptovat náhradního člena Výkonného výboru TJ. Tímto způsobem je možné jmenovat nejvýše 2 členy Výkonného výboru TJ. Výkonný výbor TJ bezprostředně po kooptaci svého nového člena oznámí tuto skutečnost Revizní komisi TJ a všem sportovním oddílům. Funkční období kooptovaného náhradního člena Výkonného výboru TJ končí s posledním dnem funkčního období Výkonného výboru TJ, do něhož byl kooptován.
8. Výkonný výbor TJ volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu Výkonného výboru TJ. Místopředseda zastupuje
předsedu v době jeho nepřítomnosti. Předsedou Výkonného výboru TJ nesmí být předseda Výboru sportovního oddílu.
9. Předseda svolává a zabezpečuje jednání Výkonného výboru TJ. Na jednání Výkonného výboru TJ musejí být jeho členové pozváni písemně, nebo e-mailem, a to nejméně 10 dní před datem navrhovaného jednání. Pozvánka musí obsahovat návrh programu jednání a kopii písemností, pokud na jejich základě má být přijato rozhodnutí Výkonného výboru TJ. Program nesmí obsahovat předem neidentifikované body jednání (nazvané např. Ostatní). Bez souhlasu všech přítomných členů Výkonného výboru TJ nemůže být návrh programu na vlastním jednání změněn či doplněn.
10. O termínu a programu jednání Výkonného výboru TJ musí být informován předseda Revizní komise TJ.
11. Výkonný výbor TJ může jmenovat hospodáře (tajemníka) TJ a vymezit jeho práva a povinnosti, včetně výše jeho odměn. Je-li o to požádán, zúčastňuje se hospodář bez hlasovacího práva jednání Výkonného výboru TJ a Revizní komise TJ.
12. Z jednání Výkonného výboru TJ se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a 1 další člen Výkonného výboru. Zápis zašle předseda Výkonného výboru TJ nebo pověřený člen Výkonného výboru TJ bez zbytečného prodlení předsedovi Revizní komise TJ a sportovním oddílům. Zápisy z jednání Výkonného výboru TO jsou součástí archiválií TJ a archivuje je pověřený člen Výkonného výboru TJ.
13. Výkonný výbor TJ vede seznam členů TJ. Výkonný výbor TJ aktualizuje zápis v seznamu členů TJ neprodleně poté, co se o nové skutečnosti dozví. Seznam členů TJ je zpřístupněn v sídle TJ.
14. Odstupující Výkonný výbor TJ je povinen řádně předat nově zvolenému Výkonnému výboru TJ veškerou dokumentaci spojenou s plněním činnosti Výkonného výboru TJ (účetnictví, smlouvy, zápisy ze schůzí aj.) a podílet se po nezbytně dlouhou dobu na další potřebné součinnosti (změna dispozičních práv u bankovních účtů TJ apod.).
C. Revizní komise
1. Revizní komise TJ má 3 členy, volené Valnou hromadou TJ z řad členů TJ, a to na funkční období, které počíná dnem volby této Komise a končí dnem konání řádné Valné hromady ve 4. následujícím roce. Kandidáty na členy Revizní komise TJ navrhují sportovní oddíly. Podrobnosti o návrzích kandidátů upravují Statuty sportovních oddílů.
2. Revizní komise TJ kontroluje hospodaření Výkonného výboru TJ, dohlíží na správu majetku TJ a na nakládání s finančními prostředky TJ. Revizní komise TJ též sleduje plnění rozhodnutí přijatých Valnou hromadou TJ. Pokud má TJ pouze jeden sportovní oddíl, vykonává funkci Kontrolní komise tohoto sportovního oddílu Revizní komise TJ.
3. Jednání Revizní komise TJ se musí konat nejméně 2krát ročně. Revizní komise TJ je usnášení schopna, jsou-li na její jednání písemně, nebo e-mailem, pozváni všichni její členové a přítomni jsou alespoň 2 z nich.
4. Revizní komise TJ volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu této komise. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
5. Předseda svolává a zabezpečuje jednání Revizní komise TJ. Na jednání komise musejí být její členové písemně pozváni nejméně 10 dní před datem navrhovaného jednání. Pozvánka musí obsahovat návrh programu jednání Revizní komise TJ a kopii písemností, pokud na jejich základě má být přijato rozhodnutí Revizní komise TJ.
6. Uvolní-li se v období mezi Valnými hromadami místo v Revizní komisi TJ, může Revizní komise TJ kooptovat nanejvýše 2 náhradní členy této Komise. Revizní komise TJ po kooptaci náhradního člena oznámí tuto skutečnost bezodkladně Výkonnému výboru TJ a také všem sportovním oddílům. Funkční období kooptovaného náhradního člena Revizní komise TJ vyprší s posledním dnem funkčního období Revizní komise TJ, do níž byl kooptován.
7. Na žádost Revizní komise TJ je Výkonný výbor povinen předložit této Komisi požadované dokumenty související s jeho činností. Předseda, či určený člen Výkonného výboru TJ, hospodář (tajemník) TJ a dále předseda či určený člen Výboru nebo Kontrolní komise sportovního oddílu jsou povinni dostavit se na jednání Revizní komise TJ, podat požadovaná vysvětlení a předložit vyžádané podklady.
8. Revizní komise předkládá Valné hromadě své stanovisko ke zprávě Výkonného výboru o jeho činnosti, o hospodaření TJ a o stavu jejího majetku. Předkládá též Valné hromadě své stanovisko k návrhu rozpočtu a plánu činnosti TJ na následující období.
9. Z jednání Revizní komise TJ se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a další člen této Komise. Zápis zašle předseda Revizní komise TJ bez zbytečného prodlení předsedovi Výkonného výboru TJ a sportovním oddílům TJ. Zápisy z jednání Revizní komise TJ jsou součástí archiválií TJ a archivuje je pověřený člen Revizní komise TJ.
10. Odstupující Revizní komise TJ je povinna řádně předat nově zvolené Revizní komisi TJ veškerou dokumentaci spojenou s činností této Komise (zápisy z jednání atp.).

IV. Sportovní oddíly TJ

1. Sportovní oddíly jsou základní organizační jednotkou TJ. Ve sportovních oddílech se sdružují členové TJ provozující stejný druh sportu.
2. Činnost a řízení sportovních oddílů upravují jejich Statuty. Návrh Statutu sportovního oddílu či jeho změna musí být projednány s Výkonným výborem TJ.
3. Sportovní oddíl je řízen voleným Výborem, který musí mít nejméně 3 členy. Výbor sportovního oddílu odpovídá za činnost a hospodaření sportovního oddílu a jedná v souladu s příslušným Statutem a Stanovami TJ. Sportovní oddíl s více než padesáti členy je povinen zřídit též 3člennou Kontrolní komisi. Výbory i Kontrolní komise jednotlivých sportovních oddílů jsoupovinny respektovat pokyny a rozhodnutí orgánů TJ.
4. Nejvyšším orgánem sportovního oddílu je Členská schůze jeho členů. Členská schůze sportovního oddílu se musí konat alespoň 1krát ročně.
5. Předseda či jiný určený člen Výboru sportovního oddílu či její Kontrolní komise je povinen dostavit se na jednání Výkonného výboru TJ či Revizní komise TJ, podat požadovaná vysvětlení a předložit vyžádané podklady.
6. Sportovní oddíl předkládá Výkonnému výboru TJ návrh svého ročního rozpočtu a plánu činnosti, a to v termínu stanoveném Výkonným výborem TJ.
7. Sportovní oddíl vybírá od svých členů členské příspěvky. Tyto příspěvky jsou příjmem TJ.
8. Předseda výboru sportovního oddílu nebo jím pověřený hospodář je povinen poskytovat veškeré účetní podklady pro hlavní účetní TJ. Nejzazší termín pro předání podkladů za daný účetní rok je 31. leden roku následujícího. Nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce je považováno za závažné porušení Stanov TJ a může být důvodem pro zrušení dotčeného sportovního oddílu.
9. Předseda, či jiný určený člen výboru sportovního oddílu, projednává s Výkonným výborem TJ všechny ekonomické, provozní, sportovní a organizační záležitosti tohoto oddílu.
10. Z jednání Výboru či Kontrolní komise sportovního oddílu se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a další člen Výboru, resp. Kontrolní komise. Zápis z jednání Výboru sportovního oddílu zašle předseda tohoto Výboru bez zbytečného prodlení předsedovi Výkonného výboru TJ. Obdobným způsobem se zápis z jednání Kontrolní komise sportovního oddílu zasílá předsedovi Revizní komise TJ. Zápisy z jednání obou jmenovaných orgánů sportovních oddílů jsou součástí archiválií sportovních oddílů i TJ a archivují je pověření členové těchto orgánů.

V. Majetek TJ

1. Majetek TJ je tvořen:
a) členskými příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti,
c) dotacemi a příspěvky jiných subjektů,
d) movitými a nemovitými věcmi.
2. Pokud je část majetku TJ svěřena do správy sportovního oddílu, je oddíl povinen o tento majetek řádně pečovat. Za správu a hospodaření s tímto majetkem je Výbor sportovního oddílu odpovědný Výkonnému výboru TJ.
3. Použití majetku TJ k výdělečným účelům podléhá předchozímu souhlasu Výboru příslušného sportovního oddílu.
4. Při zániku TJ bude její majetek rozdělen mezi její sportovní oddíly. Finanční prostředky se rozdělí na základě počtu členů jednotlivých oddílů, a to dle stavu evidence (vedené Výkonným výborem TJ) k poslednímu dni kalendářního roku bezprostředně předcházejícímu rozhodnutí o zániku TJ. Věci movité a nemovité budou rozděleny s přihlédnutím k jejich využití
příslušnými sportovními oddíly.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Stanovy jsou pro TJ závazné okamžikem jejich přijetí Valnou hromadou TJ.
2. Toto znění Stanov TJ bylo přijato Valnou hromadou TJ dne 24. 5. 2016.

• Stanovy TJ Břevnov, z. s. (ve formátu PDF) ke stažení: ZDE