Informace pro členy před začátkem jarní sezony

Vážení tenisoví přátelé – členové TO TJ Břevnov, Jako každý rok i tentokrát Vás oslovujeme před začátkem jarní sezony a chceme Vás informovat o dění v našem tenisovém klubu. Aktuální informace pro letošní sezonu: Halová sezona bude probíhat na kurtech č. 1-3 do 14.4. 2023, demontáž haly proběhne v sobotu 15.4. 2023 (obě data jsou závislá na počasí v termínu demontáže haly) Po demontáži haly bude probíhat instalace automatické závlahy kurtů a samotná repase kurtů před jarní sezonou; samotný začátek sezony tedy budeme upřesňovat na základě probíhajících prací na kurtech Platby členských příspěvků provádějte do 28.4 2023 U některých kategorií typů členských příspěvků došlo pro sezonu 2023 došlo ke změnám, dbejte prosím tedy pokynů níže. dospělí 3 900 Kč mládež ve věku 15-18 let (ročníky 2008 – 2005) let 1500 Kč mládež do 14 let neorganizovaná v tenisové školičce (ročníky 2009 a mladší) 1500 Kč mládež do 14 let organizovaná v tenisové školičce (ročníky 2008 a mladší) za podmínky zaplacení kurzovného na letní sezonu 500 Kč – ( týká se pouze té mládeže, která má oficiální status člena – v případě nejasností se prosím informujte u Ingrid Czudkové) senioři nad 65 let (ročníky 1957 a starší) 2 600 Kč senioři nad 65 let – po 5 a více letech členství 2 000 Kč udržovací členství (tzv. nehrající členové) 50% sleva z poplatku za řádné členství v příslušné věkové kategorii (např. dospělí 1 950 Kč, mládež do 14 let 750 Kč atp.) jednorázový vstupní poplatek nových členů z řad dospělých 5 000 Kč jednorázový vstupní poplatek nových členů z řad mládeže 100 Kč roční pronájem skříňky v šatnách (pouze členové TO) 200 Kč * upozorňujeme, že pro stanovení kategorie členství (mládež, senioři) je podstatný ročník narození (vždy uvedeno v odstavci výše) nikoliv přesné datum narození, věnujte tomu prosím pozornost, aby nedocházelo k nedorozuměním jako v minulých letech!!! Veškeré materiály rozesílané členům TO formou hromadných e-mailových zpráv, stejně jako další důležité dokumenty a informace, naleznete i nadále na webu TJ Břevnov, z. s. (www.tenisbrevnov.cz; chráněné příspěvky otevřete heslem „jenprocleny“). Na všechny členy TO apelujeme, aby v případě jakékoliv změny v osobních či kontaktních údajích ihned informovali o této skutečnosti hospodáře TO, který spravuje evidenci členské základny. Tato výzva platí po celý rok, tedy i mimo sezónu! Velice důležitá je zejména aktuálnost e-mailových a poštovních doručovacích adres, ale i telefonních čísel, na kterých lze dotyčné členy TO kontaktovat. Rovněž žádáme všechny stávající členy TO, kteří se hodlají svého řádného či udržovacího členství v TO zříci, aby tuto skutečnost oznámili hospodáři TO co nejdříve, a to především s ohledem na urychlení procesu přijímání nových členů TO. Pokyny k úhradě členských příspěvků za rok 2023 PLATEBNÍ ÚDAJE: Číslo bankovního účtu TJ Břevnov (Fio banka, a. s.): 2100065257/2010 Specifický symbol: 00000000XY,kde X = celkový počet osob, za které plátce hradí členské příspěvky (včetně osoby plátce) Y =celkovýpočet osob, za které plátce hradí poplatek za pronájem šatnové skříňky (včetně osoby plátce) Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno plátce Poznámka: při hromadné platbě v rámci jedné rodiny se do zprávy pro příjemce kromě příjmení a jména plátce uvedou i jména všech dalších osob, kterých se platba rovněž týká (např. NOVÁK–ALEŠ, KVĚTA, ČENĚK apod.). Od 29.4. 2023 budou moci členové TO využívat tenisové dvorce ke hře až po uhrazení členských příspěvků v odpovídající výši, tj. až po připsání příslušné částky na výše uvedený bankovní účet TJ Břevnov, z. s.! Na všechny stávající členy TO, kteří členské příspěvky neuhradí nejpozději do 28. 4. 2023 (rozhodující je datum připsání příslušné částky na účet), bude pohlíženo tak, že o členství v TO (včetně udržovacího typu členství) nemají nadále zájem. Dále s nimi bude nakládáno dle Statutu TO odstavec II. Body 8 – 10 viz. https://www.tenisbrevnov.cz/wp-content/uploads/2018/03/Statut_TO.pdf. Současně s tím za ně budou přijati noví zájemci o členství v TO. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, přímo hospodáře TO: Petr Jedlička, mobil: 724 321 653 (pokud nejde o urgentní záležitosti prosím volat po 17h), e-mail:jedla11@centrum.cz. V Praze 5. 4. 2023 Za Výbor TO TJ Břevnov Petr Jedlička v. r. – hospodář TO