Provozní a herní řád

PROVOZNÍ A HERNÍ ŘÁD TO TJ BŘEVNOV
I. PROVOZNÍ ŘÁD TO TJ BŘEVNOV

1. Tenisový areál v Praze 6 – Břevnově, Tomanově ulici č. 2480/5, je majetkem TJ Břevnov, z.
s., a je v operativní správě tenisového oddílu TJ Břevnov (dále jen TO), kterému slouží pro sportovní a kulturně-společenskou činnost.
2. Přístup do tenisového areálu mají a užívat jeho zařízení a vybavení smějí pouze:

a) správce areálu, jeho zástupce (zástupci) a jejich rodinní příslušníci;
b) členové TO a jejich rodinní příslušníci;
c) hosté přizvaní a doprovázení členy TO;
d) tzv. veřejnost a jiní nájemci dvorců – v době, kdy jim byl dvorec pronajat;
e) hráči domácích závodních družstev bez členství v TO a jejich doprovod;
f) účastníci hostujících závodních družstev a jejich doprovod;
g) účastníci turnajů a jejich doprovod;
h) děti z oddílové tenisové školičky a jejich doprovod;
i) smluvní trenéři bez členství TO působící v rámci oddílové tenisové školičky.
Pro osoby uveden pod písm. b) – i), se používá v dalších ustanoveních tohoto řádu zkrácený
termín „návštěvníci areálu“.
3. Areál je v provozu pouze v měsících, kdy je možné hrát na otevřených dvorcích, a
návštěvníkům areálu je přístupný 10 minut před začátkem hrací doby a uzavírá se 30 minut
po jejím skončení, není-li se správcem areálu dohodnuto jinak.
4. Povinností všech návštěvníků areálu je dbát na dobré sportovní vystupování a slušné
společenské chování (své vlastní i ostatních), vyvarovat se nadměrného hlučení, vyslovování
nevhodných poznámek a vulgarismů, zachovávat pořádek a šetřit majetek ve správě TO.
Návštěvníci areálu se musejí ve všech vnitřních i venkovních prostorách chovat tak, aby
neobtěžovali své okolí a zejména nerušili hru na dvorcích. V případě porušení ustanovení
tohoto článku má správce právo osobu narušující pořádek z areálu vykázat, popř. požádat o
součinnost Policii ČR.
5. Návštěvníci areálu se smějí pohybovat pouze po vybudovaných chodníčcích a cestách. V
areálu je zakázáno přeskakovat plůtky a jinak si zkracovat cestu, jezdit na kolech,
koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích, různých vozítkách apod. Na dvorec se
vchází jen příslušným vchodem, a to ve vhodné tenisové obuvi, která nenarušuje povrch
dvorce. Na obsazený dvorec, kde se hraje, mohou vstupovat další osoby pouze se souhlasem
těchto hráčů.
6. Do areálu je zakázáno vodit psy a jiná zvířata. Návštěvníkům areálu není dovoleno
vstupovat do prostor vyhrazených pro správce, pokud k tomu správce nedá výslovný souhlas.
7. V celém areálu je zakázáno požívat drogy či jiné psychotropní látky, na všech dvorcích a u
odrazové stěny je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a kouřit. Zákaz kouření platí i pro
veškeré vnitřní prostory hospodářské budovy.
8. Za běžný provoz a pořádek v areálu TO, stejně jako za údržbu a stav dvorců odpovídá
správce areálu (správcem se rozumí i jeho zástupce, popř. zástupci, jejichž seznam je
zveřejněn na oddílové nástěnce). Návštěvníci areálu jsou povinni respektovat a uposlechnout
veškeré jeho pokyny. Případné nesrovnalosti řeší Výbor TO, a to na základě zápisu správce
areálu (popř. stěžovatele) do Provozního deníku TO, který je na vyžádání k dispozici u
správce areálu.
9. Kromě všech dvorců a odrazové stěny mohou návštěvníci areálu využívat pánské a dámské
šatny se sociálním zařízením a klubovnu
10. Výdělečná činnost využívající majetek a zařízení areálu je možná jen na základě
předchozího souhlasu Výboru TO.
11. Využití areálu pro jiné než sportovní aktivity (např. společenské) je možné pouze se
souhlasem Výboru TO, popř. i správce areálu.
II. HERNÍ ŘÁD TO TJ BŘEVNOV
1. Hrací dobu na tenisových dvorcích stanovuje Výbor TO. Za předpokladu, že jsou dvorce
způsobilé ke hře a nekoná se na nich mistrovské utkání družstev, turnaj, nebo jiná akce
schválená a ohlášená Výborem TO, hrací doba pro členy TO, jejich hosty a veřejnost je
následující:
– do 20.04. – od 08:00 do 19:00 hod.,
– od 21.04. do 31.05. – od 08:00 do 20:00 hod.,
– od 01.06. do 31.07. – od 08:00 do 21:00 hod.,
– od 01.08. do 31.08. – od 08:00 do 20:00 hod.,
– od 01.09. do 30.09. – od 08:00 do 19:00 hod.,
– od 01.10. – od 08:00 do 18:00 hod.
2. Ke hře jsou určeny dvorce č. 1–4, dětský mini dvorec a odrazová stěna, a to pouze v rámci
hrací doby uvedené v čl. 1 Herního řádu TO. V případě rezervace a hry na mini dvorci nelze
rezervovat a hrát na odrazové stěně.
3. Hrát na dvorcích a u odrazové stěny mohou jen k tomu oprávněné osoby, tj. zejména:
a) členové TO, kteří mají na aktuální sezónu uhrazen členský příspěvek v odpovídající výši;
b) členové TO s udržovací formou členství (tzv. nehrající členové) – po hotovostní úhradě
stanoveného hodinového poplatku správci areálu;
c) hosté členů TO a veřejnost – s vědomím správce, po zápisu do on-line rezervačního
systému (dále jen ORS) a po zaplacení stanoveného hodinového poplatku správci areálu;
d) tzv. veřejnost a jiní nájemci dvorců – v době, kdy jim byl dvorec pronajat;
e) hráči závodních družstev – při mistrovských utkáních smíšených družstev;
f) účastníci turnajů – při turnajích schválených a ohlášených Výborem TO;
g) děti z oddílové tenisové školičky;
h) smluvní trenéři bez členství v TO působící v rámci oddílové tenisové školičky.
4. Vstup hráčů na veškeré dvorce a k odrazové stěně je povolen pouze ve vhodném
tenisovém oděvu a obuvi. Zejména je zakázáno hrát v plavkách, bez trička (tzv. do půli těla),
v obuvi s profilovaným či ostrým vzorkem podrážky apod. Ve věci rozhodování o způsobilosti
konkrétního oděvu a obuvi ke hře má vždy konečné slovo správce areálu.
5. Hrací doba na jednotlivých dvorcích začíná vždy v celou hodinu a trvá nejdéle 55 minut.
Zbývajících 5 minut je vyhrazeno na úpravu dvorce, během níž na něj už mohou vstoupit
další hráči.
6. Obsazování dvorců – rezervace hodin prostřednictvím ORS:
a) Každé obsazení dvorce musí být zaznamenáno v ORS. Rezervace dvorců č. 1-4 a dětského
mini dvorce se provádějí výlučně prostřednictvím ORS na internetových stránkách
www.tenisbrevnov.cz (záložka „On-line rezervace“), do něhož se zapisují sami členové TO.
Pouze nemá-li člen TO přístup k ORS (absence e-mailové adresy v seznamu členů), ORS je
dočasně nefunkční apod., lze o zápis do ORS požádat správce areálu na tel. č. 603 806 002
(nikoliv však formou zaslání SMS), který rezervované hodiny eviduje a při nejbližší možné
příležitosti je zapíše do ORS. Člen TO s řádným či udržovacím typem členství má na dvorcích
č. 1–4 právo rezervace jedné hodiny denně, pouze v případě čtyřhry dvou na sebe
navazujících hodin. Děti do 14 let (včetně), nemají v pracovní dny od 17 hodin do konce hrací
doby právo na rezervaci dvorce, nehrají-li se členem TO starším 14 let. Na odrazovou stěnu
se ORS nevztahuje. Veškeré rezervované hodiny členů TO a jejich hostů smějí být do ORS
zadávány v nejvýše dvoudenním předstihu, a to bez ohledu na to, kdo zápis provádí.
b) Nastupuje-li na dvorec se členem TO host, popř. více hostů, do ORS se zapíše jméno člena
TO a označí pole „Jdu hrát s hostem“ (do ORS lze zadat v rámci jedné rezervované hodiny 1–
3 hosty). Jména hostů se do ORS nezapisují, jména členů TO s udržovacím typem členství
ano.
c) Každý člen TO provádějící zápis do ORS je plně odpovědný za správnost a pravdivost
uváděných údajů do příslušné kolonky rezervačního systému. Údaje jako jména spoluhráčů
z řad členů TO, počet hostů na dvorci atp. musí vždy odpovídat skutečnosti. Nedodržení této
zásady se považuje za závažné porušení Herního řádu TO.
d) Nenastoupí-li ke hře do 10 minut od začátku rezervované hodiny alespoň dva hráči
uvedení v ORS, rezervace propadá a na dvorec mohou nastoupit další zájemci o hru. Ve
sporných případech má vždy konečné slovo správce areálu.
e) Každý člen TO může hrát na dvorcích č. 1–4 nad rámec svých předem zarezervovaných
hodin, jejichž maximální počet stanovuje čl. 6 písm. a) Herního řádu, pouze v případě
volného dvorce. Volným dvorcem se rozumí:
1) dvorec bez rezervace (příslušné pole v ORS je prázdné);
2) dvorec s propadlou rezervací (nenastoupí-li alespoň dva zarezervovaní hráči na
dvorec do 10 minut od začátku hodiny).
V případě více zájemců o volný dvorec má vždy přednost člen TO, který v daném dni ještě
nehrál, popř. člen, který odehrál v příslušném dni méně hodin. Ve sporných případech má
vždy konečné slovo správce areálu.
f) Každý člen TO nastupující na dvorec nad rámec své zarezervované jedné hodiny (v případě
čtyřhry dvou hodin) v daném dni je povinen provést tzv. dodatečnou rezervaci. Dodatečnou
rezervaci volného dvorce umožňuje ORS zadávat s nejvýše jednohodinovým předstihem, aby
nedocházelo ke zneužívání tohoto nástroje za účelem zajišťování rezervací více než jedné
hodiny denně pro dvouhru, resp. více než dvou hodin denně pro čtyřhru.
g) Každý člen TO je povinen těsně před nastoupením na dvorec prověřit údaje uvedené
v ORS u rezervované hodiny a popř. je upravit či doplnit takovým způsobem, aby odpovídaly
skutečnosti.
i) Veřejnost si může rezervovat dvorec pouze prostřednictvím správce areálu, který dbá vždy
na to, aby hra veřejnosti neomezovala práva členů TO. Rezervace dvorce pro veřejnost může
být provedena nanejvýš jeden den předem. Při očekávaném větším vytížení dvorců ze strany
členů TO (mistrovské utkání, oddílový turnaj atp.) má správce areálu právo rezervace dvorců
ze strany veřejnosti omezit. Při rezervaci dvorce veřejností, správce areálu zapíše do ORS
termín „Veřejnost“ a jméno objednatele uvede do poznámky rezervace. Stejné podmínky
platí i pro rezervaci mini dvorce ze strany veřejnosti. Veřejnost může využívat i odrazovou
stěnu, avšak jen po předchozím souhlasu správce areálu.
j) Rezervace dvorce pro jednoho hráče (např. za účelem nácviku podání) je možná pouze
v případě aktuálně volného dvorce a lze ji sjednat výlučně se správcem areálu.
k) V období konání mistrovských utkání (duben – červen) si závodní družstva dospělých
mohou rezervovat dvorec 1x týdně na 2 hodiny s dvoudenním předstihem. Rezervaci může
provádět kapitán družstva, popř. jeho zástupce. Rezervace konkrétních hodin se v tomto
případě do ORS zadává uvedením termínu „Závodní družstvo – trénink“.
l) Hosté členů TO nemají na rezervaci dvorce nárok a v ORS mohou figurovat jen jako
anonymní hosté členů TO, s nimiž v rámci konkrétní rezervované hodiny, resp. hodin hrají.
m) Nemůže-li se člen TO s rezervovaným dvorcem hry zúčastnit, je povinen rezervaci v ORS
co nejdříve, nejpozději však 60 minut před začátkem hodiny, zrušit. Nemá-li momentálně
přístup k ORS, ORS je dočasně nefunkční apod., musí tak učinit ve stejném časovém
předstihu prostřednictvím správce areálu, a to výhradně na tel. č. 603 806 002 (nikoliv však
formou zaslání SMS). Dvorec je následně uvolněn pro další rezervace. Nerespektování této
povinnosti se považuje za závažné porušení tohoto Řádu.
7. Trenérské hodiny
a) Trenérské hodiny podléhají zvláštnímu rezervačnímu a platebnímu režimu, který je
součástí smluv mezi TO a evidovanými trenéry TO. Tyto hodiny jsou v ORS označovány
příjmeními dotčených trenérů, k nimž je doplněn termín „trenér“ (např. Novák – trenér). Na
rezervace trenérských hodin se nevztahují ustanovení čl. 6 tohoto Řádu.
b) Aktuální seznam evidovaných trenérů TO, kteří mají právo rezervace hodin dle čl. 7 písm.
a) tohoto Řádu, musí být zveřejněn na oddílové nástěnce, a to včetně údajů o případných
omezeních tréninkových časů jednotlivých trenérů vyplývajících z jejich smluv s TO.
c) Pro rezervaci trenérských hodin na dvorcích č. 1–4 platí obecná zásada, že v době do 17
hod. mohou být k trenérským účelům předem zarezervovány nejvýše dva dvorce a v době od
17 hod. nejvýše jeden dvorec pro jednu denní hodinu. Nerespektování této zásady ze strany
trenéra se považuje za závažné porušení trenérské smlouvy a tohoto Řádu.
8. Poplatky za hru
a) Výši poplatků za hru hostů (do této kategorie patří i členové s udržovacím typem členství,
tj. tzv. „nehrající členové“) a veřejnosti stanovuje Výbor TO a jejich výběrem je pověřen
správce areálu.
Poplatky za hru hostů a členů s udržovacím typem členství na dvorcích č. 1–4:
– 1 host či nehrající člen do 16 hod. = 50 Kč za každou započatou hodinu,
– 2 hosté či nehrající členové do 16 hod. = 100 Kč za každou započatou hodinu,
– 3 hosté či nehrající členové do 16 hod. = 150 Kč za každou započatou hodinu,
– 1 host či nehrající člen od 16 hod. = 100 Kč za každou započatou hodinu,
– 2 hosté či nehrající členové od 16 hod. = 150 Kč za každou započatou hodinu,
– 3 hosté či nehrající členové od 16 hod. = 200 Kč za každou započatou hodinu.
Poplatky za hru veřejnosti na dvorcích č. 1–4:
– 1–4 hráči na dvorci do 16 hod. = 200 Kč za každou započatou hodinu,
– 1–4 hráči na dvorci od 16 hod. = 250 Kč za každou započatou hodinu.
Poplatky za hru hostů a členů s udržovacím typem členství na dětském mini dvorci:
– 1 host či nehrající člen = bez poplatku,
– 2 a více hostů či nehrajících členů = 50 Kč za každou započatou hodinu.
Poplatky za hru veřejnosti na dětském mini dvorci:
– pronájem celého mini dvorce = 100 Kč za každou započatou hodinu.
Poplatky za hru členů s udržovacím členstvím a veřejnosti u odrazové stěny:
– každý hráč do 14 let u odrazové stěny = 20 Kč za každou započatou hodinu,
– každý hráč starší 14 let u odrazové stěny = 30 Kč za každou započatou hodinu.
b) Veškeré poplatky za hru hostů, členů s udržovacím typem členství a veřejnosti, které jsou
stanoveny čl. 8 písm. a) tohoto Řádu, je nutné správci areálu uhradit ještě před zahájením
hry.
c) Za úhradu poplatku za hru v souladu s čl. 8 písm. a), b) tohoto Řádu osobně zodpovídají:
– v případě hry hosta (hostů): člen TO, který si hosta (hosty) pozval;
– v případě hry člena (členů) s udržovacím typem členství: sám tento člen (členové);
– v případě hry veřejnosti: správce areálu.
9. Termíny veškerých domácích utkání mistrovských soutěží smíšených družstev musejí
kapitáni týmů, popř. jejich zástupci, v dostatečném předstihu oznámit správci areálu a
vyvěsit je na oddílovou nástěnku. Kapitáni družstev, popř. jejich zástupci, jsou rovněž povinni
požádat správce areálu o rezervaci dvorců na jednotlivá domácí utkání prostřednictvím ORS,
a to vždy nejméně 3 dny předem. Povinností kapitánů je i bezodkladné nahlašování
případných změn v kalendáři soutěže (předehrávaná, odložená či zrušená utkání apod.)
správci areálu.
10. Rezervace dvorců pro účely mistrovských utkání smíšených družstev, turnajů a
podobných sportovních akcí schválených Výborem TO, stejně jako rezervace dvorců pro
veřejnost či jiné nájemce, zadává do ORS výhradně správce areálu.
11. Pokud to stav dvorce vyžaduje, hráči jsou povinni ho před zahájením hry pokropit. Po
skončení hry jsou hráči povinni srovnat nerovnosti dvorce hrablem a následně upravit dvorec
smykováním. Je nepřípustné hrát na suchém, nebo naopak na rozmoklém dvorci.
12. O způsobilosti dvorců ke hře rozhoduje výhradně správce areálu. Správce má právo
zakázat vstup na dvorec nebo přerušit hru v případě, jestliže to stav dvorce vyžaduje. Dále
má právo požadovat kdykoliv během hry na hráčích, aby dvorec upravili nebo pokropili.
13. Případné drobné závady dvorce či jeho stálého zařízení jsou hráči povinni ihned
odstranit, nebo nahlásit správci areálu. Při větších závadách (např. vytržení umělé čáry,
přetržení ocelového lanka v síti, apod.) musí hráči okamžitě přerušit hru a o události
neprodleně informovat správce areálu.
III. Společná a závěrečná ustanovení
1. Člen TO TJ Břevnov, který opakovaně, popř. hrubě poruší Provozní a herní řád TO TJ
Břevnov, může být z oddílu v souladu s ustanovením hlavy II. čl. 8. písm. c) Statutu TO TJ
Břevnov vyloučen.
2. K poskytování výkladu tohoto Provozního a herního řádu TO TJ Břevnov, stejně jako k
jeho případným úpravám, je oprávněn výhradně Výbor TO TJ Břevnov.
3. Tento Provozní a herní řád TO TJ Břevnov byl schválen Výborem TO TJ Břevnov dne
26.05.2020 a nabývá účinnosti od 08.06.2020.

Provozní a herní řád tenisového oddílu TJ Břevnov (ve formátu PDF) ke stažení: ZDE